Contact us on 01851 705743 or
email info@welovestornoway.com

The Scottish Fire and Rescue Service (SFRS) has opened a consultation on its Draft Gaelic Language Plan 2022 – 2025 to widen access and promote the Gaelic language across the organisation.

The consultation seeks the views of key stakeholders, communities and staff on the second draft of the Service’s Gaelic Language Plan which has been prepared in line with the Framework of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005.

Liz Barnes, Director of People and Organisational Development is inviting people to take part and help influence the way the SFRS integrates Gaelic into its operations and working practices.

She said “Gaelic belongs to the whole of Scotland and we would like to develop the understanding and use of the language, its history and heritage.

“You can help shape the future of Gaelic in the Scottish Fire and Rescue Service.

“It’s easy to take part. Respondents are invited to answer a short survey and give their views on the Plan. Responses to the consultation will be used to shape our approach and inform the final Plan.”

The Service has a legal responsibility to have a plan and it wants to build on its existing plan to support the aim of increasing the use of the language by more people, in a wider range of situations.

The consultation will run for six weeks from 17 January to 27 February 2022 and can be accessed here 

https://firescotland.citizenspace.com/equality-and-diversity/draft-gaelic-language-plan-2022-2025/


Co-chomhairle air Plana Gàidhlig Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba

Tha Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba air co-chomhairle a thòiseachadh air an dreachd Phlana Ghàidhlig aice airson 2025 gus cur ri ruigsinneachd agus gus Gàidhlig a bhrosnachadh air feadh na buidhne.

Tha a’ cho-chomhairle a’ sireadh bheachdan bho phrìomh luchd-ùidh, coimhearsnachdan agus luchd-obrach air an dàrna dreachd den phlana, a chaidh ullachadh a rèir Frèam Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

Tha Liz Barnes, Ceannard Daoine agus Leasachadh na Buidhne air cuireadh a thoirt do dhaoine pàirt a ghabhail ann agus gus buaidh a thoirt air an dòigh sam bith Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba a’ filleadh Gàidhlig a-steach do na gnìomhan agus dòighean-obrach aice Thuirt i “Buinidh a’ Ghàidhlig ri Alba air fad agus tha sinn airson cur ri tuigse agus cleachdadh na Gàidhlig, agus ri tuigse air a h-eachdraidh is dualchas.

“Is urrainn dhut buaidh a thoirt air an àite a bhios aig Gàidhlig ann an Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba san àm ri teachd.

“Tha e furasta pàirt a ghabhail ann. Thathar ag iarraidh air luchd-freagairt suirbhidh goirid a fhreagairt agus na beachdan aca a thoirt seachad air a’ phlana. Thèid freagairtean dhan cho-chomhairle a chleachdadh gus cumadh a thoirt air an dòigh-obrach againn agus gus am plana mu dheireadh fhiosrachadh.”

Tha uallach laghail air an t-Seirbheis plana a bhith aice agus tha i airson togail air a’ phlana làithreach aice gus taic a chumail ri phrìomh amas Plana Nàiseanta na Gàidhlig gum bi an cànan ga chleachdadh le barrachd dhaoine, ann an raon nas fharsainge de shuidheachaidhean.

Ruithidh a’ cho-chomhairle fad sia seachdainean bho 17mh Faoilleach gu 27th Gearran 2022. Gheibhear an suirbhidh an seo. 

https://www.firescotland.gov.uk/consultations/open-consultations/gaelic-language-plan-2022-2025/