Coinneamh Bhliadhnail  2019 / 2020

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil a chumail air Diciadain

3 Gearran 2021 tro Zoom a’ tòiseachadh aig 7f.

Airson fiosrachadh fhaighinn mun choinneamh cur fòn gu 01851 710210 no fios air post-d gu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***********

Annual General Meeting  2019 / 2020

The 2019/2020 Annual General Meeting of Bragar and Arnol Community Trust will take place via Zoom on Wednesday

3 February 2021 starting at 7pm

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or phone 01851 710210 to receive log-in details